Privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld door de S.P.R.L. EXPERT VISION, met het hoofdkantoor in de Processiestraat 49 te 1070 Brussel, en ingeschreven bij de Banque Carrefour des entreprises onder nummer 0643.613.707 (hierna "EFACT" genoemd).


Het doel van dit Charter is om u te informeren over hoe uw gegevens door EFACT kunnen worden verwerkt.

EFACT besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van uw privacy en verbindt zich er daarom toe alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om uw verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

EFACT verbindt zich ertoe volledig transparant te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de wet op de bescherming van persoonsgegevens" genoemd). privacy ') evenals Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en inzake het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna de "Algemene verordening gegevensbescherming" genoemd) vanaf de inwerkingtreding ervan op 25 mei 2018.

Daarnaast moet u er meer over weten.

1- In welke context verwerkt EFACT uw persoonsgegevens mogelijk?

Het EFECT-programma biedt zelfstandigen en kmo's de mogelijkheid om op elk moment te factureren. Het is een complete mobiele IT-oplossing om KMO's en zelfstandigen bij te staan ​​in hun administratieve en commerciële activiteiten. In deze context wordt EFACT door zijn gebruikers belast met het verzamelen, verwerken en analyseren - namens hen - van gegevensverwerking met betrekking tot hun klanten. Daarom fungeert EFACT als een "processor" met betrekking tot zijn gebruikers, die - elk wat hen betreft - "gegevensbeheerder" blijven.


2. Welke categorieën gegevens worden mogelijk verwerkt door EFACT?


2.1. Het kunnen de volgende gegevens zijn:


Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon- / gsm- / faxnummer, website-URL-adres, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregister en identiteitskaartnummer, burgerlijke staat) , Foto);
Professionele gegevens (bedrijfsnaam, statutaire zetel, bedrijfs- / btw-nummer, professioneel telefoonnummer, professioneel e-mailadres, website-URL-adres, functie, status, naam van vertegenwoordiger);
Financiële gegevens (bankrekeningnummer);
Gegevens met betrekking tot gedrag en surfgedrag op de sites en applicaties van de controller;
Alle andere gegevens die u vrijwillig doorgeeft aan de controller.


2.2. Het is mogelijk dat EFACT ook vereist is om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden aangemerkt als niet-persoonlijke gegevens omdat ze u niet toelaten (direct of indirect) te worden geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen daarom voor welk doel dan ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de service van EFACT, de producten en diensten aangeboden door de controller of externe partners te verbeteren.


2.3. In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat de identificatie van de betrokkenen mogelijk is, zullen deze gegevens worden behandeld als persoonlijke gegevens totdat ze worden verzoend met een bepaalde persoon wordt onmogelijk gemaakt.


3. Voor welke doeleinden verwerkt EFACT uw persoonsgegevens?

3.1. De activiteit van EFACT bestaat uit het aanbieden van KMO's en freelancers om klanten en documenten te creëren (facturen, pro forma, creditnota, bestelformulier, offertes, enz.). In deze context is EFACT - handelend als een "onderaannemer" - door zijn gebruikers verantwoordelijk om namens hen gegevensverwerking met betrekking tot hun klanten, documenten te verzamelen, verwerken en analyseren voor de volgende doeleinden:


1. voor klantenbeheer;

2. voor het aanmaken van documenten (facturen, pro forma, creditnota, inkooporder, schatting, etc.);

3. voor het gebruik van de software;

4. voor het gebruik van intercom.io (locatie, tijdbeheer, etc.);

5. om u promotionele informatie te verstrekken over de producten en diensten van de gegevensbeheerder en zijn partners (direct marketing);

Daarnaast moet u er meer over weten.

Als u ons subdomein efact.be bezoekt, worden cookies - een klein tekstbestand gegenereerd door de websiteserver - door de browser op uw computer geplaatst, dit helpt u sneller in te loggen en gemakkelijker op het internet te surfen.


Een cookie verzamelt geen persoonlijke informatie over u. EFACT kan deze informatie onder meer gebruiken om bugs te vinden, haar software en online training te verbeteren en optimaliseren.


EFACT gebruikt Google Analytics om een ​​beter begrip te krijgen van het gebruik van efact.be. Deze service verzamelt de informatie die door uw browser wordt verzonden als onderdeel van een zoekopdracht op een webpagina, inclusief cookies en uw IP-adres, en het gebruik ervan wordt gegarandeerd met respect voor hun privacy.


3.2. EFACT kan nodig zijn voor het uitvoeren van verwerkingen die nog niet in dit Handvest zijn voorzien. In dat geval neemt de verantwoordelijke voor de verwerking contact op met de betrokkene voordat hij zijn persoonsgegevens hergebruikt, om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem, indien nodig, de mogelijkheid te geven dit hergebruik te weigeren.4. Wat zijn de rechtsgrondslagen voor de verwerking (en) van uw persoonsgegevens?


De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens is afhankelijk van de betreffende verwerking. In principe informeert de controller u bij het verzamelen van uw gegevens over de wijze en modaliteiten van het verzamelen en verwerken van uw gegevens. Bij deze gelegenheid deelt het u de rechtsgrondslag van de verwerking mee.


Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld en verwerkt op basis van de contractuele (of precontractuele) relatie die u heeft met uw makelaar / ontwikkelaar. Wanneer verwerking niet nodig is om een ​​contractuele relatie uit te voeren, kan dit gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Daarbij moet de gebruiker in principe altijd zorgen voor een evenwicht tussen uw belangen en die van hem, bijvoorbeeld door u een recht van bezwaar te verlenen. Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met een wettelijke of regelgevende verplichting.


5. Worden uw persoonsgegevens aan derden meegedeeld?


Uw gegevens worden verwerkt door EFACT en, indien van toepassing, samen met verschillende commerciële entiteiten of agenten, voornamelijk intern. In dit geval worden uw gegevens aan deze derde partijen meegedeeld, altijd onder controle van EFACT. Werknemers, agenten of andere agenten van EFACT hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens als dit nodig is voor operationele doeleinden of bij het uitvoeren van hun taak (bijv. Onderhoud van de EFACT-software, enz.).


Er worden in principe geen gegevens doorgegeven aan derde landen, buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.


Het is ook mogelijk dat EFACT vereist is om uw gegevens bekend te maken. Dit is met name het geval wanneer de wet, een gerechtelijke beslissing of een bevel van een overheidsinstantie deze communicatie noodzakelijk maakt.


6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?


6.1. Recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming is gebaseerd, kunt u deze te allen tijde intrekken op eenvoudig schriftelijk verzoek dat rechtstreeks aan uw makelaar / ontwikkelaar is gericht. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een nieuwsbrief of automatische mailing, kunt u zich op elk moment afmelden door op de link onderaan elke e-mail te klikken.


EFACT biedt alle makelaars en ontwikkelaars die deel uitmaken van haar klantenkring de mogelijkheid om een ​​link te hebben in alle verzonden e-mails. Het is echter de verantwoordelijkheid van elke klant om deze link te controleren en in al hun e-mails op te nemen.


6.2. Recht op oppositie. Wanneer de verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd voor directmarketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel.


6.3. Recht op toegang en kopiëren. In ieder geval kunt u een gratis kopie (ook in elektronische vorm) van uw persoonlijke gegevens verkrijgen en, indien nodig, gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.


6.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt ook op elk moment verzoeken om uw persoonlijke gegevens gratis te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met name om ze naar een andere controller te verzenden.


6.5. Hoe oefent u uw rechten uit? Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, moet u uw schriftelijke verzoek (ook in elektronische vorm), gedateerd en ondertekend, rechtstreeks naar uw makelaar / ontwikkelaar sturen, met bewijs van uw identiteit. U krijgt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand, antwoord. Na deze periode kunt u ervan uitgaan dat het verzoek is afgewezen. In geval van een geweigerd verzoek is het de president van het Gerecht die elk verzoek met betrekking tot het recht op verkrijging van mededeling, rectificatie, verwijdering of beperking van persoonsgegevens hoort.7. Wat is de bewaartermijn voor uw persoonsgegevens?


De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het type gegevens en regelgeving.


In haar software biedt Efact haar klanten alle nuttige technische mogelijkheden zodat persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om ze te verwerken, waarvoor ze zijn verzameld.


Aan het einde van de bewaartermijn doet EFACT er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens inderdaad niet beschikbaar zijn.


8. Welke veiligheidsmaatregelen neemt EFACT?


EFACT implementeert de passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​niveau van beveiliging van de verwerking en de verzamelde gegevens te garanderen met betrekking tot de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens aangepast aan het risico.


EFACT gebruikt altijd encryptietechnologieën die erkend worden als industriestandaarden binnen de IT-sector. EFACT implementeert in ieder geval passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van ontvangen informatie, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.


9. Artikel specifiek voor gebruikers van EFACT-software


9.1 Synchronisatie met Google


We gebruiken Google OAuth 2.0 om gegevensuitwisseling tussen Google API gmail.com en het efact.be-klantenaccount mogelijk te maken. Op deze manier synchroniseren we de smtp om het verzenden van documenten per e-mail te gebruiken. Ze kunnen wijzigingen aanbrengen op Google of op EFACT en zullen hun wijzigingen zien door synchronisatie.

Toegang en vernieuwingstokens worden veilig opgeslagen in onze database en worden afgehandeld in overeenstemming met deze privéverklaring.


9.2. Als u een gebruiker bent van de EFACT-software en u wilt een van de rechten uitoefenen zoals beschreven in artikel 6 hierboven, dan moet u uw schriftelijke verzoek (ook in elektronische vorm), gedateerd en rechtstreeks ondertekend aan EFACT, met bewijs van uw identiteit. U krijgt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand, antwoord. Na deze periode kunt u ervan uitgaan dat het verzoek is afgewezen. In geval van een geweigerd verzoek is het de president van het Gerecht die elk verzoek met betrekking tot het recht op verkrijging van mededeling, rectificatie, verwijdering of beperking van persoonsgegevens hoort.

10. Heeft u een vraag of wilt u een klacht of klacht indienen?


10.1. Als u wilt reageren op een van de praktijken die in dit Handvest worden beschreven, kunt u contact opnemen met EFACT op de adressen die zijn gespecificeerd in punt 10 “Contact opnemen met EFACT? '.


10.2. U kunt een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres:


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - Tel. + 32 9278 20 96


10.3. U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10.4. Voor meer informatie over klachten en mogelijke oplossingen raadt EFACT u aan het volgende adres van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen:


11. Hoe contact opnemen met EFACT?

Voor elke vraag / verzoek / klacht kunt u contact opnemen met EFACT:

Per e-mail: support@EFACT.be.
Per post: EXPERT VISION S.P.R.L., Processiestraat 49, 1070 Brussel - België.


12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit Charter wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Charter is onderworpen aan de Belgische wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

13. Wat gebeurt er in geval van wijziging van dit Handvest?

EFACT behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit Handvest op elk moment te wijzigen. De wijzigingen zullen met een waarschuwing over hun inwerkingtreding worden gepubliceerd op www.EFACT.be.


Deze versie van het Charter dateert van 24 mei 2018